KVKK Gizlilik Politikası

İLİM YAYMA CEMİYETİ GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel verilerin korunması, İlim Yayma Cemiyeti’nin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır.

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası (“Politika”), Bayrampaşa Yeşil Camii’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri ortaya koymaktadır.

Bayrampaşa Yeşil Camii, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanundan kaynaklı yükümlülüklerini ve uygulama kurallarını işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“veri sahibi”) erişimine sunmaktadır.

Bayrampaşa Yeşil Camii, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bayrampaşa Yeşil Camii Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen temel ilkeler şunlardır;

 • Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
 • Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,
 • Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 • Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,
 • Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,
 • Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,
 • Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
 • Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma,
 • Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,
 • Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermek.

POLİTİKA’NIN AMACI

 

Politikanın temel amacı, Bayrampaşa Yeşil Camii tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamda “yurtlarımız veya eğitim merkezlerimizden hizmet alan öğrencilerimiz ve velileri, bursiyer adayları ve bursiyerlerimiz, bağışçılarımız, üyelerimiz, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, stajyerlerimiz, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri” başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

TANIMLAR

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Çalışan: Bayrampaşa Yeşil Camii personelini

Elektronik ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar

Elektronik olmayan ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar

Hizmet sağlayıcı: Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi

Kanun: 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

 

Özel nitelikli kişisel veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Politika: Bayrampaşa Yeşil Camii Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası

Bayrampaşa Yeşil Camii: Bayrampaşa Yeşil Camii (vakfın tüzel kişiliği altında toplanan tüm kurslar kapsamaktadır. )

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi

Yönetmelik 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Bayrampaşa Yeşil Camii, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. İlim Yayma Cemiyeti kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. İlim Yayma Cemiyeti bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Bayrampaşa Yeşil Camii hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Bayrampaşa Yeşil Camii bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. İlim Yayma Cemiyeti tarafından kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır.

 

Bayrampaşa Yeşil Camii meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise;

Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,

İlim Yayma Cemiyetinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,

Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,

Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, İlim Yayma Cemiyetinin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ KATEGORİZASYONU

Bayrampaşa Yeşil Camii, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir.

KİMLİK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler.

İLETİŞİM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres ve e-mail gibi bilgiler.

ÖĞRENCİ/VELİ/BAĞIŞÇI/ÜYE BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler.

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.

 

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz.

ÖZLÜK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın, öğrenci yurtlarından hizmet alan öğrencilerimizin veya İlim Yayma Cemiyeti ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri.

 

ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İlim Yayma Cemiyetinin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.

ÇALIŞAN İŞLEM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya İlim Yayma Cemiyeti ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin ile ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler.

ÇALIŞMA PERFORMANS VE KARİYER GELİŞİM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya İlim Yayma Cemiyeti ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülesi ile kariyer gelişimlerinin Cemiyetimiz insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen veriler.

HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve İlim Yayma Cemiyetinin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz.

BAĞIŞ/TALEP/ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; İlim Yayma Cemiyetine yöneltilmiş olan her türlü bağış, talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

İlim Yayma Cemiyeti veri türleri kategorizasyonu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aşağıda belirtilen amaçları ilke edinmektedir:

 1. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 2. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 3. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 4. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi
 5. Tedarikçilerin/Alt İşverenin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası
 6. Tedarikçilerin/Alt İşverenin Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası
 7. Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi
 8. Alt İşveren/Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi
 9. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi
 10. Hizmet Alan Öğrenci İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
 11. Hizmet Alan Öğrencilerin Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi
 12. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 13. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
 14. Hukuk İşlerinin Takibi
 15. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi
 16. Cemiyet Faaliyetlerinin İç Yönetmeliklere ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası
 17. Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası
 18. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması
 19. Bayrampaşa Yeşil Camii Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini

VERİ SAHİBİ KATEGORİZASYONU

Bayrampaşa Yeşil Camii, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir.

 • Hizmet alan öğrencilerimiz ve velileri,
 • Bursiyer adayları ve bursiyerlerimiz,
 • Bağışçılarımız,
 • Üyelerimiz,
 • Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız,
 • Stajyerlerimiz,
 • Ziyaretçilerimiz,
 • İş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMAÇLARI

İlim Yayma Cemiyeti, Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak hizmet alanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir:

 1. Bayrampaşa Yeşil Camii ‘nin Genel Merkezi ile derneği ve vakfı arasında,
 2. Bayrampaşa Yeşil Camii hizmet sağlayıcıları ve danışmanlarıyla,
 3. Bayrampaşa Yeşil Camii iş ortaklarına,
 4. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 5. Hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine.

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları şöyledir;

 1. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,
 2. İlim Yayma Cemiyeti’nin genel merkezi, şubeleri, iktisadi işletmeleri, yurtları ve eğitim merkezleriyle bir bütün halinde barınma, eğitim ve diğer faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,
 3. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal mevzuat çerçevesinde Cemiyetimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,
 4. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde Cemiyetimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

Bayrampaşa Yeşil Camii tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANMASI

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ilgili kişi başvuru formu ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 1. İsmetpaşa Mah. Yeşilcami Sk. No:5 Pk:34040 Bayrampaşa/İstanbul/Türkiye adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya noter kanalı ile
 2. Bayrampaşa Yeşil Camii sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “yesilcamiinfo@gmail.com” posta adresine
 3. Mobil imza/e-imza içerecek biçimde Bayrampaşa Yeşil Camii sisteminde bulunmayan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “yesilcamiinfo@gmail.com” posta adresine başvuruda bulunabilirsiniz.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri, haklarını kullanmak için yapacakları başvuruda, ”www.iyc.org.tr/kvkk” bağlantısında yer alan sağlanan “Başvuru Formu” nu dolduracaklardır.

Kişisel veri sahibi, usule uygun olarak talebini İlim Yayma Cemiyeti’ne iletmesi halinde talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, İlim Yayma Cemiyeti tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

 

POLİTİKANIN UYGULANMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Bayrampaşa Yeşil Camii yürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, Bayrampaşa Yeşil Camii  tarafından internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İlim Yayma Cemiyeti, Politikada her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır.