BAYRAMPAŞA YEŞİL CAMİİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

İşbu, “Aydınlatma Metni” (“Veri Sorumlusu”) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu “Kanun” uyarınca kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak kullanıcıları aydınlatmak amacıyla yayınlanmaktadır.

1) Genel

Faaliyet alanı olarak yardıma muhtaç olan tüm bölgeleri ve kişileri hedeflemekteyiz. Dünyanın birçok bölgesi refah ve lüks içinde yaşarken, bazı bölgeleri ise hastalık ve yoksullukla mücadele etmeye mecbur bırakılmıştır. Dernek olarak, mazlum halde olan kardeşlerimize, ihtiyaçları olan yardımları en kısa sürede ve şeffaf bir şekilde ulaştırıyoruz.

Faaliyetlerimizin ihtiyaç sahiplerine kısa zamanda ulaşması ve etkin bir biçimde yürütülmesi amacıyla birtakım özel ve genel nitelikteki veriler ;

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ile bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlar uyarınca hukuka uygun şekilde işlenmektedir.

İşbu Aydınlatma Metni’nde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi uyarınca verileri işlenecek olan tüm ilgilileri aydınlatma yükümlülüğü kapsamında;

 • Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
 • Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 • İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
 • Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
 • İlgili kişilerin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde yazılı hakları

açıkça belirtilmiştir.

2) Veri Sorumlusunun Kimliği ve Erişim Adresleri

Unvan: Bayrampaşa Yeşil Camii (“Veri Sorumlusu”)

Adres: İsmetpaşa Mah. Yeşilcami Sk. No:5 Pk:34040 Bayrampaşa/İstanbul/Türkiye

E-Posta: yesilcamiinfo@gmail.com

Telefon: +90 (212) 576 13 15

+90 (212) 544 89 73

+90 (212) 576 04 49

2) İlgili Kişi Grupları ve Edinilen Veri Türleri

Aşağıda Veri Sorumlusu tarafından kişisel verileri edinilen ilgili kişi gruplarının tanımı ve o kişi grubuna göre toplanan kişisel verilerin türü açıkça belirtilmektedir.

Tanımlar

 • Dernek Üyeleri: Veri Sorumlusu’na resmi olarak üye olan gerçek ve tüzel kişilerin tümünü ifade etmektedir.
 • Bağışçılar: Veri Sorumlusu tarafından yönetilen elektronik sistem üzerinden (online) veyahut banka hesabına aktarma yoluyla derneğe bağışta bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • Gönüllüler: Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecek tüm yardım amaçlı faaliyetlere katılan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • İhtiyaç Sahipleri: Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilecek yardım amaçlı faaliyetlerden yardıma muhtaç tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • Tedarikçiler: Veri sorumlusu tarafından gerçekleştirilecek tüm faaliyetlerde veri sorumlusu ile mal veya hizmet temelli tedarik ilişkisi bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • İş Ortakları: Veri Sorumlusu tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde birlikte çalıştığı yurt içi ya da yurtdışından mukim tüm özel ya da kamu kurumu niteliğindeki gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.
 • Ziyaretçiler: Veri Sorumlusu’nun merkezine fiziki olarak ziyarette bulunan yahut onun yönettiği internet sitesine internet üzerinden giriş yapan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir.

Kişi Gruplarına Göre Edinilen Kişisel Veri Türleri

 • Dernek Üyeleri: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, vergi numarası
 • Bağışçılar: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, cinsiyet, doğum yılı, telefon numarası, e-posta, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, bağışların kredi kartı ile yapılması durumunda kredi kartı numarası ve kart bilgileri, internet sitesi ile ödeme işlemlerine ilişkin log kayıtları.
 • Gönüllüler: Ad-Soyad, Kimlik-ehliyet-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, doğum yeri, doğum tarihi, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, banka hesap bilgileri, medeni durum, askerlik bilgileri, eğitim bilgisi, log kayıtları, vesikalık fotoğraf, adli sicil kaydı, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sağlık bilgileri, sertifikalar, iş tecrübesi.
 • İhtiyaç Sahipleri: Ad-Soyad, Kimlik-pasaport bilgileri, cinsiyet, uyruk, ana-baba adı, doğum yılı, doğum yeri, medeni durum, eğitim bilgisi, imza, adli sicil kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, vesikalık fotoğraf, adres bilgileri,maddi durum bilgisi, acil durumlarda iletişime geçilmesi amacıyla irtibat kişisi bilgileri, sizin ve bakmak yükümlü olunan kişiler hakkında ailenizin nüfus kayıt bilgileri, aile durumunuza ilişkin bilgiler, sağlık bilgileri, adli veya idari makamlardan gelen kaydı gereken evrak.
 • Tedarikçiler: Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri
 • İş Ortakları: Ad-Soyad, telefon numarası, e-posta adresi, adres bilgileri, vergi numarası, imza, banka bilgileri
 • Ziyaretçiler: Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon numarası, ip adresleri, e-posta, adres bilgileri, giriş-çıkış bilgileri, güvenlik kamerası kayıtları

3) Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Veri Sorumlusu tarafından toplanmış/toplanan/toplanacak tüm kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir.

 • Dernek Üyelerine Ait Kişisel Veriler; T.C İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve diğer tüm kamu kuruluşları nezdinde gerçekleşecek olan tüm üyelik işlemleri, yasal zorunluluklar, yasal bildirimler, idari başvurular ve dernek faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 • Bağışçılara Ait Kişisel Veriler; Bağış işlemlerine ilişkin ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, yasal ve kamusal zorunlulukların ifası, muhasebesel kayıtlar, bilanço ve mali tabloların sağlıklı ve şeffaf biçimde düzenlenmesi, bağışçıların yaptıkları bağışların akıbetini takip edebilmesi, yurt içi veya yurtdışında yardım faaliyetlerinin yürütülmesi, bağışların ihtiyaç sahiplerine sağlıklı bir biçimde ulaştırılması ve dernek faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.
 • Gönüllülere Ait Kişisel Veriler; Gönüllülerin yardım faaliyetlerine katılımın sağlanması, gerekli hallerde özel ve kamu hukuku tüzel kişileri nezdinde sigorta işlemlerinin gerçekleştirilmesi, seyahat izinlerinin alınması, gerekli idari başvuruların yapılması, derneğin yardım faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla işlenecektir.
 • İhtiyaç Sahiplerine Ait Kişisel Veriler; Yardım faaliyetinde bulunulacak olan ihtiyaç sahiplerininin sağlıklı ve doğru bir biçimde tespiti, bağışçıların yaptıkları bağışların akıbetini takip edebilmesi, yardım faaliyetine ilişkin kayıtların tutulması yurt içi ya da yurt dışındaki kamusal ve yasal zorunlulukların ifası ile dernek faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi amacıyla işlenecektir.
 • Tedarikçilere Ait Kişisel Veriler; Tedarik ilişkisi kapsamında taraflara ait yükümlülüklerin ifası ile yasal ve kamusal zorunlulukların yerine getirilmesi amaçları ile işlenecektir.
 • İş Ortaklarına Ait Kişisel Veriler; Yardım faaliyetlerinin ve derneği tüm faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi, kanuni ve yasal zorunluluklar ile sözleşmelerin ifası amacıyla işlenecektir.
 • Ziyaretçilere Ait Kişisel Veriler; Dernek merkezinde güvenliğin sağlanması ile derneğin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi (online) işlemlerin etkin ve güvenli biri biçimde yürütülmesi ve yasal zorunlulukların ifası amacıyla işlenecektir.

4) Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanmış bulunan kişisel veriler yukarıda sayılan amaçlar dahilide 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. ve 9. maddeleri kapsamında hukuka uygun şekilde; özellikle bağış ödemelerinin sağlıklı bir biçimde yapılması amacıyla kredi kartı, bağışçı bilgileri ve ödeme bilgileri “……………………….” ile telefon numaraları ise bilgilendirme amaçlı sms gönderimlerinin yapılabilmesi için “………………………………..Ticaret Limited Şirketi” ile paylaşılabilir. Bunlara ek olarak toplanan tüm kişisel veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve onun ikincil mevzuatı uyarınca izin verilen ; gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve kuruluşarı, adli ve idari yargı mercileri, Veri sorumlusu ile iş ilişkisi veya ortaklık ilişkisi içerisinde bulunduğu kamu ve özel kurum, kuruluş yahut otoritelerle paylaşılabilir.

5) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz 6698 sayılı 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak aşağıda ayrıntılı olarak gösterilen otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanabilecektir.

 • Otomatik Yöntemler: İnternet sitesi üzerinden yapılan işlemler, çerez kullanımı, elektronik ödeme yöntemleri, e-posta, telefon kaydı, sms gönderimi vb. otomatik hale getirilmiş yöntemler suretiyle.
 • Otomatik Olmayan Yöntemler: Yazılı dilekçe, yazılı evrak, yazılı başvuru, sözlü başvuru, sözlü bilgi vb. şekilde otomatik olmayan yöntemler suretiyle toplanabilir

6) Kişisel Veri Sahibinin Hakları

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca verileri toplanan kişi ve kişi grupları kişisel verilerinin;

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • işlenmişse bilgi talep etme,
 • işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

7) Kişisel Veri Sahibinin Başvuru Usulü

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13. maddesi uyarınca kişisel verileri Veri Sorumlusu tarafından işlenen ilgili kişiler;

Türkçe dilinde olmak şartıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da işbu metinde Veri Sorumlusu tarafından bildirilen e-posta adresine e-posta yoluyla yahut veri sorumlusunun adresine gönderilecek posta yoluyla Veri Sorumlusu’na başvuruda bulunabilirler.

İlgili kişinin başvurusunda;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu ile konuya ilişkin bilgi ve belgelerin açıkça bulunması zorunludur.

Veri Sorumlusu ilgili kişiye vereceği ceveabın yazılı olması yahut cd, dvd, flash bellek vb. bir kayıt ortamı kullanılması durumunda ücret talep etme hakkına sahiptir.

İlgili kişiler işbu “Aydınlatma Metni”ni okuduğunu, anladığını ve Veri Sorumlusu’nun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi kapsamında “aydınlatma yükümlülüğünü” yerine getirdiğini kabul ve beyan etmektedir.